Zonneweihoek

De website van de Zonneakker Weihoek in Roosendaal

Zonneweihoek

De Zonneakker Weihoek, kortweg Zonneweihoek, ligt langs snelweg A58 ter hoogte van de wijk De Weihoek. Het gaat om 4 relatief kleine percelen die samen ongeveer 4,5 hectare omvatten. In totaal passen er zo’n 14.000 zonnepanelen op deze percelen, wat leidt tot een piekvermogen van 6,2 MW. Jaarlijks zal deze zonneweide ongeveer 5,5 miljoen kWh opbrengen, overeenkomend met het huidig stroomverbruik van 2.000 huishoudens. De projectduur bedraagt maximaal 25 jaar.

Maatschappelijke meerwaarde

Op verschillende manieren draagt de Zonneweihoek bij aan maatschappelijke doelen. We noemen er een paar. De lokale productie van een grote hoeveelheid groene stroom past in de huidige maatschappelijke ontwikkeling die onafhankelijkheid en duurzaamheid combineert. We proberen die duurzame energie ook nog eens lokaal af te laten nemen: dus door en voor de bewoners. Een dergelijke aanpak zal de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de energietransitie vergroten.

En over bedrijven gesproken: we zullen lokale partijen betrekken bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de zonneweide, waardoor de regionale economie nog een extra duwtje in de rug krijgt.

Planning en procedure

In april 2018 is bij de gemeente een aanvraag gedaan voor een vergunning om het park te mogen bouwen. Eind september 2019 hebben we deze vergunning ontvangen. Deze vergunning is noodzakelijk om subsidie te kunnen aanvragen. Eind oktober 2019 hebben we subsidie aangevraagd, waarop in januari 2020 positief bericht kwam. Met deze subsidietoezegging werd duidelijk dat het zonnepark nu echt kan worden gerealiseerd! In het voorjaar van 2020 hebben we daarom een start gemaakt met het burgerparticipatietraject. Inwoners van Roosendaal – maar eventueel ook mensen die verder weg wonen – konden mee-investeren in het project en een prima rendement krijgen op hun investering. 

Geïnteresseerden kunnen bovendien groene stroom van het zonnepark afnemen. Mede dankzij de investeringen door de omwonenden hebben we de benodigde financiering rondgekregen. Vervolgens is een leverancier voor de bouw geselecteerd en zijn we gestart met de aanleg van het park, in het voorjaar van 2020. Dat betekent dat we 25 jaar groene stroom zullen produceren vanaf eind 2020. En natuurlijk ruimen we na deze exploitatiefase alles weer netjes op en brengen we het landschap terug in zijn oorspronkelijke staat.

Landschappelijke inpassing

Tijdens de ontwikkeling van het initiatief is veel oog voor de landschappelijke inpassing. Zo mag het woongenot van omwonenden niet verminderen en neemt de waarde van omliggende woningen bij voorkeur eerder toe dan af. De ecologische waarde van het gebied proberen we te versterken door de aanleg van natuurvriendelijke oevers met riet en lisdodde rond een plas- of drasberm. Het aanzicht vanaf de A58 en het Hollewegje zal een mooi plaatje opleveren. Verder behouden we het bestaande landschapspatroon en blijft de ontsluiting via de huidige infrastructuur gehandhaafd.

Techniek

Er is een voorlopig ontwerp gemaakt van het zonnepark. Het bestaat uit ongeveer 14.000 panelen van elk 1 x 2 meter in een zogenaamde oost-westopstelling. Daarbij zijn de panelen dus niet op het zuiden gericht maar in ‘dakvorm’ op het oosten en het westen. Dit zorgt voor een betere spreiding van de energieopwekking over de dag en een hogere energieopbrengst van het park op jaarbasis, doordat er meer panelen geplaats kunnen worden zonder dat deze elkaar veel beïnvloeden vanwege schaduw. De stroom van de zonnepanelen gaat naar omvormers, elektrische apparaten die de stroom geschikt maken voor invoeding op ons elektriciteitsnet. Vanwege de grote elektriciteitsaansluiting dienen we na de omvormers nog transformatoren te plaatsen die de elektrische spanning op het juiste niveau brengen.